Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zacházení s osobními údaji podle čl. 13-14 nařízení (EU) č. 2016/679 GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a čl. 13 legislativního nařízení ze dne 30. června 2003 č. 196 (zákon o ochraně osobních údajů)

1. Správce osobních údajů

Správcem údajů je společnost Pneumax SpA, neosobní společnost podléhající řízení a koordinaci společnosti Pneumax Holdings SpA (CF a P. IVA: 02893330163 – Cap. Soc. 2 700 000 EUR IV – Reg. Imprese MI č. 02893330163 REA MI 1670562 – REA BG č. 331626 – N. Ident. IT 02893330163 – P. +39035 41 92777 – F. +39035 41 92740/1 – info@pneumaxspa.com), se sídlem v Miláně (Mi ) – 20129 – Via Archimede, č. 57, a administrativní kanceláří a výrobou v Luranu (Bg)- Cascina Barbellina, č. 10 a je jejím dočasným právním zástupcem (dále jen „společnost“, „Pneumax“ nebo „správce údajů“). Společnost Pneumax SpA zaručuje soulad týkající se ochrany osobních údajů poskytnutím následujících informací o sdělených nebo shromážděných údajích v průběhu navigace na této stránce nebo při provádění obchodních vztahů inspirovaných zásadami zákonnosti, spravedlnosti a transparentnosti ve vztahu k dotčené osobě a minimalizací a přesností dohod.

2. Zpracování údajů, účel a právní základ zacházení

2.1. Údaje získané přístupem na webové stránky

Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování tohoto webu získávají během svého normálního provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitně spojen s používáním internetových komunikačních protokolů.

Tyto údaje (jako jsou názvy domén, adresy IP, použitý operační systém, typ zařízení prohlížeče používaného pro připojení) nejsou doprovázeny žádnými dalšími osobními údaji a jsou používány k: i) získávání anonymních statistických informací o používání webu; ii) zvládat kontrolní potřeby toho, jak jej používat, iii) zjistit odpovědnost v případě hypotetických počítačových zločinů.

Právním základem, který legitimizuje zpracování těchto údajů, je potřeba zajistit, aby byly funkce webu použitelné po přístupu uživatele.

2.2. Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem nebo shromažďované přes přístup do „Vyhrazené oblasti“

Osobní údaje poskytnuté uživatelem nebo údaje, které zúčastněné strany dobrovolně poskytnou Společnosti v době registrace a používání portálu „Vyhrazená oblast“, jsou shromažďovány a zpracovávány pro následující účely:

a. provádění veškerých vztahů se zákazníky a dodavateli na základě smluvních dohod a pro vedení předsmluvních jednání;

b. umožnit a podpořit možnost zúčastněných stran prohlédnout si katalogy produktů Pneumax;

c. uzavírat obchodní dohody a smlouvy se zúčastněnými stranami; d )administrativní, účetní, daňové, manažerské, organizační a právní účely; e )studium, výzkum a vývoj produktů společnosti;

f. příprava, vypracování, organizace a provádění vzdělávacích kurzů otevřených zúčastněným stranám;

g. v případě konkrétního souhlasu získat:

  • aktualizace našich aktivit a zprávy o zveřejnění našich sociálních médií;
  • pravidelné zasílání e-mailů, zpravodajů a reklamních materiálů;
  • propagační komunikace a pozvánky na akce, veletrhy, školení, webové semináře, speciální propagační
    akce nebo k účasti na analýze a výzkumu trhu;

h. v případě zasílání životopisů výhradně pro účely výběru.

Právním základem, který legitimizuje zpracování, je provedení obchodního vztahu nebo smlouvy, jejíž stranou je zúčastněná strana, nebo provedení předsmluvních opatření přijatých na jeho žádost. Pouze v případě bezplatného, ​​konkrétního, výslovného a podrobného souhlasu bude mít společnost Pneumax možnost provádět akce uvedené v bodě g) výše. Ve výslovně uvedených případech je právním základem souhlas poskytnutý zúčastněnou stranou.

Chcete-li získat úplné informace, specifikujeme, že sběr dat prostřednictvím služby „Vyhrazená oblast“ tohoto webu je funkční pro použití samotné platformy a je nedílnou součástí funkčnosti systému.

Právním základem, který legitimizuje zpracování těchto posledních údajů, je provedení obchodního vztahu nebo smlouvy, jejíž stranou je zúčastněná strana, nebo provedení předsmluvních opatření přijatých na její žádost, nebo služeb které stejně používají vyhrazený portál „Vyhrazená oblast“.

V případě, že se společnost dozví o osobních údajích zúčastněných stran jinými způsoby, než které jsou uvedeny v tomto odstavci 2, bude správce údajů informovat zúčastněné strany co nejdříve nebo v době prvního sdělení zúčastněná strana, v každém případě do měsíce od konání konference informace uvedené v článcích 13 legislativního nařízení č. 196/2003 a 14 nařízení 2016/679 / EU, rovněž s uvedením zdroje, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně možnost, že údaje pocházejí ze zdrojů přístupných veřejnosti.

3. Podstata ustanovení

Kromě toho, co je specifikováno pro navigační údaje a pro údaje shromážděné prostřednictvím přístupu do „Vyhrazené oblasti“, poskytování údajů:

  • s ohledem na účely uvedené v písmenech c) ad) je to povinné, a proto jakékoli odmítnutí znemožní společnosti Pneumax realizovat přijaté předsmluvní nebo smluvní závazky.
  • s ohledem na účely uvedené v písmenech a), b), e), f) je to dobrovolné, ale jakékoli odmítnutí znemožní společnosti Pneumax realizovat přijaté předsmluvní nebo smluvní závazky.
  • s ohledem na účely uvedené v písmenech g) jsou také volitelné a jejich použití podléhá vydání výslovného souhlasu. Jakékoli odmítnutí znemožní společnosti Pneumax zasílat zpravodaje a reklamní materiály nebo pozvánky na události a iniciativy společnosti Pneumax bez dalších důsledků.

4. Způsoby ošetření a doba uchovávání dat

Shromážděné údaje budou zpracovány pomocí elektronických, IT a telematických nástrojů nebo ručním zpracováním s logikou striktně souvisejícími s účely, pro které byly osobní údaje shromážděny, a v každém případě za účelem zajištění jejich bezpečnosti.

Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke správě účelů, pro které jsou shromažďovány, v souladu s platnými předpisy a zákonnými povinnostmi.

V každém případě společnost Pneumax přijímá pravidla, která brání ukládání dat na neurčito, a proto omezuje dobu skladování v souladu se zásadou minimalizace zpracování dat.
Je třeba poznamenat, že správce údajů nepoužívá osobní údaje k provádění automatizovaných rozhodovacích procesů a / nebo k profilování.

5. Osoby oprávněné pro zacházení, správu a komunikaci s údaji

Zpracování shromážděných údajů je prováděno interními zaměstnanci společnosti Pneumax, kteří jsou pro tento účel identifikováni a oprávněni ke zpracování podle konkrétních pokynů uvedených v souladu s platnou legislativou.

Shromážděné údaje, pokud jsou nezbytné nebo pomocné pro výkon výše uvedených účelů, mohou být zpracovány třetími stranami jmenovanými odpovědnými nebo externími zpracovateli údajů, nebo jim mohou být v závislosti na konkrétním případě sděleny jako nezávislí vlastníci, a to přesně:

společnosti náležející do naší korporátní skupiny podle čl. 2359 občanského zákoníku nebo společnosti podléhající společné kontrole (jak je znázorněno v příslušné oblasti webových stránek) pro účely uvedené v bodě 2 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h), a v každém případě pro účely administrativního účetnictví, jak je definováno v čl. 34, odstavec 1 legislativního nařízení č. 196/2003;

osoby, společnosti, sdružení nebo profesionální firmy, které naší společnosti poskytují pomoc a poradenství, pro účely uvedené v bodě 2 písm. c), d), f), jakož i pro účely administrativního účetnictví ve smyslu čl. 34, odstavec 1 legislativního nařízení č. 196/2003;

společnosti, organizace, sdružení poskytující služby spojené a pomocné při provádění výše uvedených účelů (služby analýzy trhu a průzkumu, správa plateb kreditní kartou, údržba IT systémů).

Shromážděné údaje mohou být také přeneseny do zahraničí společnostem patřícím do skupiny společností Pneumax, a to i mimo Evropskou unii, a to ve formách a metodách stanovených platnými právními předpisy, které v každém případě zaručují odpovídající úroveň ochrany omezenou na uvedené účely. v bodech a), b), c), d), e), g).

V každém případě nebudou osobní údaje nikdy zveřejněny.

6. Práva dotčené osoby

Uživatel má kdykoli přístup ke všem poskytnutým osobním údajům, může požádat o jejich úpravu nebo zrušení. Zejména je možné získat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány podle potřeby, a získat přístup ke zpracovávaným údajům ještě před jejich registrací, jak to vyžaduje čl. 15 nařízení (EU/2016/679). Kromě potvrzení existence zpracování máte právo na opravu nebo vymazání údajů (články 16-17 GDPR), omezení zpracování (pokud platí jedna z hypotéz stanovených v článku 18 GDPR), na přenositelnost jejich údaje (článek 20 GDPR) a bránit zpracování (článek 21 GDPR).

Zainteresovaná strana má právo získat bez zbytečného odkladu od Správce údajů opravu nepřesných osobních údajů, které se jej týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má zúčastněná strana právo na integraci neúplných osobních údajů, a to rovněž poskytnutím doplňkového prohlášení.

Zainteresovaná strana má právo získat od správce údajů výmaz osobních údajů, které se ho týkají, bez zbytečného odkladu a správce je povinen osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat v mezích a v případech stanovených platnými právními předpisy. Správce údajů sděluje každému z příjemců, kterým byly osobní údaje předány, jakékoli opravy nebo zrušení nebo omezení zpracování v mezích a ve formách stanovených platnými právními předpisy.

Zúčastněná strana má právo na omezení zpracování od správce údajů. Zúčastněná strana má právo obdržet ve strukturovaném formátu, běžně používaném a čitelném automatickým zařízením, osobní údaje, které se jí týkají, poskytnuté správci údajů a má právo předávat tyto údaje jinému správci údajů bez překážek ze strany správci údajů, kterému je poskytl.

Chcete-li se dozvědět více o jejich právech ve vztahu k jejich osobním údajům, vyzýváme uživatele, aby si pročetli znění článků 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 nařízení (EU/2016/679).

Žádosti zasílejte společnosti Pneumax S.p.a. na adresu : privacy@pneumaxspa.com.

Podle čl. 13 odst. 2, nechť. d) nařízení č. 2016/679/EU společnost informuje uživatele, že má právo kdykoli podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů pomocí metod uvedených na této stránce.

Lurano, 24. května 2018.